HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester André Baars

 • Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken
 • Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid
 • Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg)
 • Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo
 • Communicatie en vertegenwoordiging (Mediabeleid)
 • Nutsbedrijven
 • Asielbeleid
 • AB lid VNOG
 • Bestuur RNV (in liquidatiefase)

Wethouder Laurens Klappe (PE)

RO, Wonen, Groen, Sport, Burger-Overheidsparticipatie. Loco-burgemeester 1

 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken (beleid)
 • Volkshuisvesting
 • Programma Centrum
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Omgevingswet
 • Gezondheid in relatie tot Omgevingswet *)
 • Sport
 • Burger en Overheidsparticipatie

Wethouder Wouter Vogelsang (BBE)

Financiën, Verkeer, Grond, Gebouwen, Dienstverlening, Bedrijfsvoering. Loco-burgemeester 2

 • Financiën, belastingen
 • Verkeer en Vervoer (inclusief GVVP)
 • Accommodatiebeleid (inclusief schoolgebouwen)
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, bestuur Meerinzicht)
 • Inkoopbeleid
 • Grondzaken (exploitatie)
 • Vergunningverlening WABO
 • Bestuur SDV (in liquidatiefase)

Wethouder Leo van der Velden (SGP)

Economie, Toerisme en Recreatie, Duurzaamheid, Openbare ruimte. Loco-burgemeester 3

 • Economie
 • Toerisme en Recreatie
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • AvA InclusiefGroep
 • Beheer Openbare ruimte
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Water
 • Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe
 • Diaconaal Platform (samen met wethouder dhr. J.A. de Haan)
 • Coöperatie gastvrije randmeren 
 • Veluwe Alliantie (De Veluwe op 1!)

Wethouder Hans de Haan (VVD)

Kunst en Cultuur, Onderwijs, Zorg, Sociaal, Welzijn, Organisatieontwikkeling. Loco-burgemeester 4

 • Onderwijs
 • Monumentenbeleid (inclusief erfgoedkaart Veluwe) 
 • Participatiewet (maatschappelijke participatie) 
 • Vitale Vakantieparken 
 • Dossier VVV
 • Gezondheidszorg *)
 • Bestuur GGD
 • Sociaal Cultureel werk
 • Maatschappelijke doelgroepen
 • Wmo, programma Sociaal
 • Projectwethouder wijkgericht werken
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Streekarchivariaat
 • Organisatieontwikkeling
 • Diaconaal Platform (samen met wethouder dhr. L.A. van der Velden)

*) Gezondheidszorg wordt gesplitst in:

 • deel Omgevingswet (fysieke ruimte beter kunnen benutten om sociale doelstellingen te ondersteunen);
 • deel gezondheidszorg (taken in het kader van preventie, zorg en ondersteuning inwoners).

Projecten

Project Projectwethouder Aanvullende afspraken

Veldwijk 

Wethouder Klappe

Gesprekken GGZ i.c.m. Wethouder van der Velden

Markt 2.0

Wethouder Klappe

Calluna-Zanderij

Wethouder van der Velden

Strand Horst

Wethouder de Haan

Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder de Haan

Burgemeester Baars is betrokken als voorzitter van de werkgroep

De Dialoog  Wethouder de Haan

Na 4-10 gaat dit over naar Wethouder Vogelsang (i.c.m. gemeentehuis)

Besloten is dat de projectwethouder voor een project het primaire aanspreekpunt is en dit integraal trekt en coördineert en hierover afstemming zoekt met collega-portefeuillehouders. Na afronding van een project stopt het en valt het onderwerp/dossier terug in de normale lijn. 
Er is jaarlijks een college-evaluatie over functioneren, portefeuilleverdeling en mogelijk nieuwe portefeuilles.

Vervanging collegeleden

 • Wethouder Klappe – wethouder Vogelsang (en vice versa)
 • Wethouder Van der Velden – wethouder De Haan (en vice versa)

Verder is de hieronder weergegeven vervanging tussen collegeleden en de burgemeester vastgesteld:

 1. Wethouder Klappe (1e loco)
 2. Wethouder Vogelsang
 3. Wethouder Van der Velden
 4. Wethouder De Haan

Verbonden partijen 

Naam verbonden partij  Voorstel bestuurlijke vertegenwoordiging
Alliander N.V. Burgemeester Baars
AB GGD Gelre Ijssel Wethouder De Haan
Coöperatie gastvrije Randmeren Wethouder Van der Velden                          
NUON  Burgemeester Baars
Bank Nederlandse Gemeenten Wethouder Vogelsang
AB Omgevingsdienst Noord Veluwe Wethouder Van der Velden
Leisurelands Wethouder De Haan
Veluwe op 1 Wethouder Van der Velden
Streekarchivariaat Wethouder De Haan
AB Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland Burgemeester Baars
Vitens Burgemeester Baars
Bestuur GR Meerinzicht Wethouder Vogelsang
Bestuur SDV (in liquidatiefase) Wethouder Vogelsang
Bestuur RNV (in liquidatiefase) Burgemeester Baars