HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Inspreken

Inspreken

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Ermelo. Om tot een weloverwogen besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, bijvoorbeeld door met je in gesprek te gaan. Je kunt ook zelf actief contact zoeken. Hoe kun jij als inwoner je stem laten horen?

Spreekrecht

In de vergaderingen van de raadscommissies wordt altijd tijd ingeruimd voor het geven van meningen. Inwoners en andere betrokkenen kunnen over elk onderwerp dat op de agenda staat ‘inspreken', zodra het betreffende agendapunt in behandeling komt. Dit heet ‘spreekrecht'.

Daarnaast is er aan het begin van elke commissievergadering een apart ‘spreekuur' voor zaken die niet op de agenda staan. Voor die inspraakmogelijkheid is tussen de 5 en 15 minuten per inspreker beschikbaar. Per vergadering kunnen maximaal twee insprekers van het spreekuur gebruik maken. Het onderwerp kan geen individuele klacht of bezwaar zijn, omdat daar de reguliere procedures voor zijn.

Als je gebruik wilt maken van één van de mogelijkheden om in te spreken, geef dit dan van te voren aan bij de griffie. Dit kan door te bellen naar (0341) 56 71 04) of stuur een mail naar raadsgriffie@ermelo.nl. Voor het spreekrecht bij agendapunten kan dat tot de start van de commissievergadering. Voor het spreekuur kan dat tot 14 werkdagen voorafgaand aan de commissievergadering.

Brieven aan de raad

Je kunt je mening ook aan de raad geven via een brief of via raadsgriffie@ermelo.nl.  De raad bepaalt in de raadsvergadering hoe je brief verder behandeld moet worden: als het een onderwerp is waarover het college van B&W gaat, wordt je brief doorgezonden naar het college ter afhandeling. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden in een raadscommissie. Uiteraard krijg je bericht over de afhandeling van je brief. Ter bescherming van je privacy is je brief online alleen te zien door raadsleden.    

Contact met fractie of raadslid

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. Je vindt de contactgegevens van de raadsleden onder 'Samenstelling gemeenteraad'.

Tenslotte

Door onze democratische manier van organiseren gaat er wat tijd overheen voordat de gemeente een besluit kan nemen: Het college van B&W maakt een (beleid)voorstel, dit gaat vervolgens ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Sommige onderwerpen komen eerst in een commissie voor meer informatie, daarna voor debat en besluitvorming in een raadsvergadering.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om actief je stem te laten horen, neem dan contact op met de raadsgriffie. Zij denken graag met je mee.